ചിക്കൻ ബിരിയാണി കട്ട് - 500g

Chicken Biriyani cut - 500g

New product

ചിക്കൻ ബിരിയാണി കട്ട്- തൊലിയില്ലാത്ത
ടെൻഡർ ഹലാൽ ചിക്കൻ, ആന്റി ബയോട്ടിക്, ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ്, ഗിസാർഡ് ഇല്ല, കരൾ ഇല്ല - ചിറകില്ല, ടിപ്പ് ഭാഗിക കഴുത്ത് പീസ് ഇല്ല.

More details

Data sheet

Weight500g

More info

ചിക്കൻ ബിരിയാണി കട്ട്- തൊലിയില്ലാത്ത
ടെൻഡർ ഹലാൽ ചിക്കൻ, ആന്റി ബയോട്ടിക് ഇല്ല, ഹലാൽ സർട്ടിഫൈഡ്, ഗിസാർഡ് ഇല്ല. കരൾ ഇല്ല - ചിറകില്ല, ടിപ്പ് ഭാഗിക കഴുത്ത് പീസ് ഇല്ല.